Salygos ir taisykles
Šios elektronines parduotuves taisykles (toliau – taisykles) yra privaloma ir neatsiejama paslaugu užsakymo sutarties, sudaromos tarp Armadillo.lt komandos, veikiancios pagal veiklos istatus, internetines instagram’o reklamos bei rinkos tyrimo veiklos https://armadillo.lt ir pirkejo dalis, supažindinanti Pirkeja su Pardavejo elektronines parduotuves paslaugu teikimo salygomis.

BENDROSIOS NUOSTATOS
Naudotis Pardavejo el. parduotuves paslaugomis turi teise:
Ne jaunesni kaip 18 metu amžiaus veiksnus fiziniai asmenys;
Nepilnameciai nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metu amžiaus tik turedami tevu, iteviu arba globeju sutikima, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo lešomis;
Visi juridiniai asmenys;
Visu aukšciau nurodytu asmenu tinkamai igalioti atstovai.
Paslaugu kainos, nurodytos Pardavejo el. parduotuves paslaugu kataloge, galioja tik perkant/užsakant šias paslaugas Pardavejo el. parduotuveje.
Pirkejas, noredamas naudotis Pardavejo el. parduotuves paslaugomis, pirmiausia turi išsirinkti patikusia paslauga iš siulomu Pardavejo el. parduotuveje. Pasirinkus paslauga, ji dedama i krepšeli. Kai paslaugos jau krepšelyje, pasirenkama apmoketi ir užpildomi bei pateikiami užsakymo duomenys. Pirkejui pateikus užsakymo duomenis, nurodomi papildomi komentarai/kontaktai. Pirkejas patvirtina instagram bei apmokejimo duomenis. Pirkejas patvirtina užsakyma. Pirkejui patvirtinus užsakyma, Pardavejas Pirkejo nurodytu el. pašto adresu išsiuncia paslaugu apmokejimo duomenis. Pirkejas naudodamasis elektronine bankininkyste apmoka užsakytas paslaugas paysera apmokejimo budu arba paypal. Pirkejo pervestas pinigines lešas iskaicius Pardavejo atsiskaitomoje saskaitoje, Pardavejas pradeda vykdyti paslaugu užsakyma 2 darbo dienu begyje.
Pirkejo/Pardavejo pateikti duomenys (vardas, pavarde, adresas telefono nr., el. pašto adresas, a. s. Nr. ir kt.) yra naudojami tik isipareigojimams tarp Pirkejo ir Pardavejo vykdyti ir interesams apginti, o instagram duomenys užsakytai paslaugai atlikti. Šie duomenys negali buti atskleidžiami tretiesiems asmenims, išskyrus LR istatymu numatytus atvejus.
Sutartis tarp Pirkejo ir Pardavejo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkejas el.parduotuveje, suformave paslaugu krepšeli, atlieka visus paeiliui veiksmus užsakymui pateikti. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pirkejo ir Pardavejo yra saugoma Pardavejo duomenu bazeje.
Paslaugu aprašymai bei instrukcijos Pardavejo pateikiami lietuviu kalba.
Del atskiru noru Pirkejas turi kreiptis i paslaugos teikeja. Šiuo atveju Pardavejas, Pirkejui raštu pareikalavus, pateikia visus jam žinomus noru išpildymo budus.
PIRKEJO TEISES IR PAREIGOS
Pirkejas turi teise pasirinkti ir užsisakyti bet kuria paslauga, pateikiama Pardavejo el. parduotuveje.
Pirkejas pareiškia, kad naudodamasis Pardavejo el. parduotuves paslaugomis, sutinka su šiomis Elektronines prekybos taisyklemis ir isipareigoja ju besalygiškai laikytis.
Pirkejas, pateikdamas užsakyma paslaugoms ir/ar sudarydamas sutarti su Pardaveju, isipareigoja pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Pasikeitus Pirkejo duomenims, Pirkejas isipareigoja apie tai informuoti Pardaveja per 24 (dvidešimt keturias) valandas Pardavejo rekvizituose nurodytu el. pašto adresu. Pirkejui nepranešus tinkamai apie duomenu pasikeitima, Pardavejas užsakyma vykdo paskutiniais jam žinomais Pirkejo duomenimis. Šiuo atveju, Pirkejas praranda teise reikšti bet kokias pretenzijas del užsakymo vykdymo, netinkamo vykdymo ir/ar nevykdymo.
Pirkejas atsako už visus teisetus ir neteisetus veiksmus, atliktus naudojantis Pardavejo el. parduotuve.
Pirkejas isipareigoja priimti ivykdytas/vykdomas paslaugas.
Pirkejas isipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo asmens, registracijos ir užsakymo duomenu. Pardavejas neatsako už treciuju asmenu veiksmus pasinaudojus Pirkejo duomenimis.
Pardavejas neatsako už jokius treciuju asmenu veiksmus, kai tokie asmenys, pasinaudoje Pirkejo bankininkystes sistema, pateikia užsakymus ir/ar sudaro sutartis ir/ar atsiskaito Pardavejo el. parduotuveje.
PARDAVEJO TEISES IR PAREIGOS
Jeigu užsakymo pateikimo ir/ar sutarties su Pardaveju sudarymo metu ar veliau Pirkejas pateikia melagingus, netikslius, klaidinancius ar ne visus reikalaujamus pateikti duomenis, arba nesilaiko kitu isipareigojimu, numatytu šiose taisyklese, Pardavejas turi teise nedelsiant panaikinti Pirkejo užsakyma ir apriboti Pirkejui teise naudotis Pardavejo el. parduotuves teikiamomis paslaugomis.
Pardavejas turi teise, be išankstinio perspejimo, sustabdyti arba nutraukti Pirkejo užsakymo registracija, vykdyma ir/ar naudojimasi el. parduotuves paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Pirkejas užsiima neleistina veikla ar kitaip bando pakenkti Pardavejo el. parduotuves darbui arba stabiliam veikimui.
Pardavejas, susidarius nenumatytoms aplinkybems, negaledamas Pirkejui pristatyti Pirkejo užsakytos paslaugos, isipareigoja pasiulyti analogiška ir/ar kiek imanoma savo savybemis panašesne paslauga. Pirkejui atsisakius priimti analogiška ar savo savybemis panašiausia paslauga, sumoketi pinigai gražinami per 3 (tris) darbo dienas nuo paslaugos atsisakymo Pardavejui bankiniu pavedimu i Pirkejo saskaita banke. Nuo gražinamu pinigu sumos nuskaiciuojamos paslaugos vykdymo išlaidos bei procentine dalis ivykdytos paslaugos bei komisinis sekeju rinkimo proceso administravimo mokestis (5e). Taciau, pavedimu komisiniai mokesciai tenka pardavejui.
Esant Pirkejo isiskolinimui, isiskolinimo išieškojimui Pardavejas turi teise pasitelkti treciuosius asmenis ir/ar perduoti duomenis apie Pirkejo nemokuma tretiesiems asmenims. Šiuo atveju išieškojimo išlaidos tenka Pirkejui.
Pardavejas turi teise vienašališkai, be išankstinio ispejimo savo nuožiura sustabdyti, pildyti, keisti šias taisykles ir kitus su taisyklemis susijusius dokumentus, apie tai informuodamas Pirkeja el. parduotuveje. Taisykliu papildymai ar pakeitimai isigalioja nuo ju paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami el. parduotuves sistemoje.
PASLAUGU VYKDYMAS
Klientas, užsakydamas paslaugas, gali pasirinkti paslaugos vykdymo buda bei isipareigoja nurodyti tikslius duomenis.
Paslaugas ivykdo Pardavejas arba jo igaliotas atstovas. Jeigu užsakyme nenurodytas kitas Paslaugas priimantis asmuo, jas priimti privalo pats Klientas.
Pardavejas isipareigoja pradeti vykdyti paslaugas Klientui per 2 darbo dienas po užsakymo apmokejimo, jei nesusitarta kitaip.
Paslaugu kieki ir kokybe Klientas patikrina paslaugos vykdymo momentu.
Visas pastabas del akivaizdžiu Palsaugu trukumu Klientas privalo pareikšti raštu priimdamas i elektronini pašta. Pretenzijas del Paslaugu pasleptu trukumu Klientas gali pareikšti raštu ne veliau kaip per 4 (keturias) dienas nuo Paslaugos isigyjimo.
Pardavejas isipareigoja Paslaugas vykdyti užsakyme nurodytais duomenimis. Jeigu paaiškeja, kad Pardavejas negali vykdyti paslaugos nurodytu tempu, išimties tvarka paslaugos vykdymas gali veluoti del nenumatytu aplinkybiu.
Klientui apmokejus už paslaugas Pardavejas Klientui išsiuncia užsakymo forma.
Pardavejas atleidžiamas nuo atsakomybes už Paslaugu pristatymo termino velavima, jeigu Klientui nera pateikiamos arba pateikiamos ne laiku del Kliento kaltes arba del nuo Kliento priklausanciu aplinkybiu.
Paslaugu užsakymai priimami kasdien, taciau vykdomi tik darbo dienomis.
Paslaugos vykdomos visoje Lietuvoje per 2 darbo dienas po užsakymo patvirtinimo. Jeigu nepavyksta greitai suformuoti užsakymo del neteisingai pateiktu duomenu, ju paslaugu vykdymo tempas gali buti ir letesnis. Esant tokiai situacijai, mes butinai su Jumis susisieksime ir apie tai informuosime.
Esame užtikrinti, kad siulome Jums aukšciausios kokybes sekeju rinkima ir nebijome Jums suteikti visu garantiju!

Iškilus problemoms kreipkites el.paštu info@armadillo.lt informuodami mus

SVARBU ŽINOTI:
Jeigu per 7 darbo dienas nesusieksite su mumis del užsakytu paslaugu, jeigu jos yra nevykdomos ar vykdomos netiksliai, pinigu už paslaugas negalesime gražinti!
Pinigu už kokybiškai surinktus sekejus negažiname! (Kokybiškas – tai unikalus asmuo, kuris nera netikra anketa)

Pakeitus slaptažodį be išankstinio įspėjimo instagram sekėjų rinkimo procese, asmens duomenys iš registrų ištrinami.

Per diena surenkama nuo 30 iki 200 sekeju. Taciau, gali buti surenkama daugiau ar mažiau priklausomai nuo paskyros, kuriai renkami sekejai. Pilnas sekeju rinkimo greitis nusistovi 7 dienu begyje nuo sekeju rinkimo paslaugos vykdymo.

Surinkti sekejai yra Lietuvos pilieciai, taciau gali pasitaikyti ir kitatauciu, taciau ilgainiui jie linke atsekti, del to surenkame 110% užsakytos sumos.

Pakeitus slaptažodį be išankstinio įspėjimo instagram sekėjų rinkimo procese, instagram sekėjų rinkimo paslaugos sustabdomos.

Rinkimas vyksta vykdant veiksmus su anketa. Mes automatizuojame kiekvienos dienos veikla, t.y sekame potencialius sekejus, bandome apimti kuo didesne žmoniu auditorija.

Rinkimo eigoje gali pasitaikyti atvejis, kai tam tikram laikui yra apribojama ‘like’ ar ‘follow’ funkcija.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Visos sutartys tarp Pirkejo ir Pardavejo galioja iki visiško isipareigojimu pagal jas ivykdymo.
Jeigu Pirkejas nesutinka su nauja taisykliu redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkejas turi teise ju atsisakyti, su salyga, kad praranda teise naudotis e. parduotuves paslaugomis.
Jei po taisykliu pakeitimo Pirkejas ir toliau naudojasi e. parduotuves teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su nauja taisykliu redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.
Visi nesutarimai del šiu taisykliu ir iš ju kylanciu isipareigojimu vykdymo sprendžiami derybu keliu, o nesusitarus derybose – istatymu nustatyta tvarka.