Sąlygos ir taisyklės

Šios elektroninės parduotuvės taisyklės (toliau – taisyklės) yra privaloma ir neatsiejama paslaugų užsakymo sutarties, sudaromos tarp Armadillo.lt komandos, veikiančios pagal veiklos įstatus, internetinės instagram’o reklamos bei rinkos tyrimo veiklos https://armadillo.lt ir pirkėjo dalis, supažindinanti Pirkėją su Pardavėjo elektroninės parduotuvės  paslaugų teikimo sąlygomis.

BENDROSIOS NUOSTATOS
Naudotis Pardavėjo el. parduotuvės paslaugomis turi teisę:
Ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus veiksnūs fiziniai asmenys;
Nepilnamečiai nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo lėšomis;
Visi juridiniai asmenys;
Visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
Paslaugų kainos, nurodytos Pardavėjo el. parduotuvės paslaugų kataloge, galioja tik perkant/užsakant šias paslaugas Pardavėjo el. parduotuvėje.
Pirkėjas, norėdamas naudotis Pardavėjo el. parduotuvės paslaugomis, pirmiausia turi išsirinkti patikusią paslaugą iš siūlomų Pardavėjo el. parduotuvėje. Pasirinkus paslaugą, ji dedama į krepšelį. Kai paslaugos jau krepšelyje, pasirenkama apmokėti ir užpildomi bei pateikiami užsakymo duomenys. Pirkėjui pateikus užsakymo duomenis, nurodomi papildomi komentarai/kontaktai. Pirkėjas patvirtina instagram bei apmokėjimo duomenis. Pirkėjas patvirtina užsakymą. Pirkėjui patvirtinus užsakymą, Pardavėjas Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu išsiunčia  paslaugų apmokėjimo duomenis. Pirkėjas naudodamasis elektronine bankininkyste apmoka užsakytas  paslaugas paysera apmokėjimo būdu arba paypal. Pirkėjo pervestas pinigines lėšas įskaičius Pardavėjo atsiskaitomoje sąskaitoje, Pardavėjas pradeda vykdyti  paslaugų užsakymą 2 darbo dienų bėgyje.
Pirkėjo/Pardavėjo pateikti duomenys (vardas, pavardė, adresas telefono nr., el. pašto adresas, a. s. Nr. ir kt.) yra naudojami tik įsipareigojimams tarp Pirkėjo ir Pardavėjo vykdyti ir interesams apginti, o instagram duomenys užsakytai paslaugai atlikti. Šie duomenys negali būti atskleidžiami tretiesiems asmenims, išskyrus LR įstatymų numatytus atvejus.
Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el.parduotuvėje, suformavę paslaugų krepšelį, atlieka visus paeiliui veiksmus užsakymui pateikti. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.
Paslaugų aprašymai bei instrukcijos Pardavėjo pateikiami lietuvių kalba.
Dėl atskirų norų Pirkėjas turi kreiptis į paslaugos teikėją. Šiuo atveju Pardavėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, pateikia visus jam žinomus norų išpildymo būdus.
PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
Pirkėjas turi teisę pasirinkti ir užsisakyti bet kurią paslaugą, pateikiamą Pardavėjo el. parduotuvėje.
Pirkėjas pareiškia, kad naudodamasis Pardavėjo el. parduotuvės paslaugomis, sutinka su šiomis Elektroninės prekybos taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.
Pirkėjas, pateikdamas užsakymą paslaugoms ir/ar sudarydamas sutartį su Pardavėju, įsipareigoja pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, Pirkėjas įsipareigoja apie tai informuoti Pardavėją per 24 (dvidešimt keturias) valandas Pardavėjo rekvizituose nurodytu el. pašto adresu. Pirkėjui nepranešus tinkamai apie duomenų pasikeitimą, Pardavėjas užsakymą vykdo paskutiniais jam žinomais Pirkėjo duomenimis. Šiuo atveju, Pirkėjas praranda teisę reikšti bet kokias pretenzijas dėl užsakymo vykdymo, netinkamo vykdymo ir/ar nevykdymo.
Pirkėjas atsako už visus teisėtus ir neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis Pardavėjo el. parduotuve.
Pirkėjas įsipareigoja priimti įvykdytas/vykdomas paslaugas.
Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo asmens, registracijos ir užsakymo duomenų. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo duomenimis.
Pardavėjas neatsako už jokius trečiųjų asmenų veiksmus, kai tokie asmenys, pasinaudoję Pirkėjo bankininkystės sistema, pateikia užsakymus ir/ar sudaro sutartis ir/ar atsiskaito Pardavėjo el. parduotuvėje.
PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
Jeigu  užsakymo pateikimo ir/ar sutarties su Pardavėju sudarymo metu ar vėliau Pirkėjas pateikia melagingus, netikslius, klaidinančius ar ne visus reikalaujamus pateikti duomenis, arba nesilaiko kitų įsipareigojimų, numatytų šiose taisyklėse, Pardavėjas turi teisę nedelsiant panaikinti Pirkėjo užsakymą ir apriboti Pirkėjui teisę naudotis Pardavėjo el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
Pardavėjas turi teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo užsakymo registraciją, vykdymą ir/ar naudojimąsi el. parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Pirkėjas užsiima neleistina veikla ar kitaip bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.
Pardavėjas, susidarius nenumatytoms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti Pirkėjo užsakytos paslaugos, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ir/ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę paslaugą. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią paslaugą, sumokėti pinigai grąžinami per 3 (tris) darbo dienas nuo paslaugos atsisakymo Pardavėjui bankiniu pavedimu į Pirkėjo sąskaitą banke. Nuo grąžinamų pinigų sumos nuskaičiuojamos paslaugos vykdymo išlaidos bei procentinė dalis įvykdytos paslaugos bei komisinis sekėjų rinkimo proceso administravimo mokestis (5e). Tačiau, pavedimų komisiniai mokesčiai tenka pardavėjui.
Esant Pirkėjo įsiskolinimui, įsiskolinimo išieškojimui Pardavėjas turi teise pasitelkti trečiuosius asmenis ir/ar perduoti duomenis apie Pirkėjo nemokumą tretiesiems asmenims. Šiuo atveju išieškojimo išlaidos tenka Pirkėjui.
Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be išankstinio įspėjimo savo nuožiūra sustabdyti, pildyti, keisti šias taisykles ir kitus su taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai informuodamas Pirkėją el. parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami el. parduotuvės sistemoje.
PASLAUGŲ VYKDYMAS
Klientas, užsakydamas paslaugas, gali pasirinkti paslaugos vykdymo būdą bei įsipareigoja nurodyti tikslius duomenis.
Paslaugas įvykdo Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas. Jeigu užsakyme nenurodytas kitas Paslaugas priimantis asmuo, jas priimti privalo pats Klientas.
Pardavėjas įsipareigoja pradėti vykdyti paslaugas Klientui per 2 darbo dienas po užsakymo apmokėjimo, jei nesusitarta kitaip.
Paslaugų kiekį ir kokybę Klientas patikrina paslaugos vykdymo momentu.
Visas pastabas dėl akivaizdžių Palsaugų trūkumų Klientas privalo pareikšti raštu priimdamas į elektroninį paštą. Pretenzijas dėl Paslaugų paslėptų trūkumų Klientas gali pareikšti raštu ne vėliau kaip per 4 (keturias) dienas nuo Paslaugos įsigyjimo.
Pardavėjas įsipareigoja Paslaugas vykdyti užsakyme nurodytais duomenimis. Jeigu paaiškėja, kad Pardavėjas negali vykdyti paslaugos nurodytu tempu, išimties tvarka paslaugos vykdymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių.
Klientui apmokėjus už paslaugas Pardavėjas Klientui išsiunčia užsakymo formą.
Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Paslaugų pristatymo termino vėlavimą, jeigu Klientui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Kliento kaltės arba dėl nuo Kliento priklausančių aplinkybių.
Paslaugų užsakymai priimami kasdien, tačiau vykdomi tik darbo dienomis.
Paslaugos vykdomos visoje Lietuvoje per 2 darbo dienas po užsakymo patvirtinimo. Jeigu nepavyksta greitai suformuoti užsakymo dėl neteisingai pateiktų duomenų, jų paslaugų vykdymo tempas gali būti ir lėtesnis. Esant tokiai situacijai, mes būtinai su Jumis susisieksime ir apie tai informuosime.
Esame užtikrinti, kad siūlome Jums aukščiausios kokybės sekėjų rinkimą ir nebijome Jums suteikti visų garantijų!

Iškilus problemoms kreipkites el.paštu info@armadillo.lt informuodami mus

SVARBU ŽINOTI:
Jeigu per 7 darbo dienas nesusieksite su mumis dėl užsakytų paslaugų, jeigu jos yra nevykdomos ar vykdomos netiksliai, pinigų už paslaugas negalėsime grąžinti!
Pinigų už kokybiškai surinktus sekėjus negąžiname! (Kokybiškas – tai unikalus asmuo, kuris nėra netikra anketa)

Per dieną surenkama nuo 30 iki 200 sekėjų. Tačiau, gali būti surenkama daugiau ar mažiau priklausomai nuo paskyros, kuriai renkami sekėjai. Pilnas sekėjų rinkimo greitis nusistovi 7 dienų bėgyje nuo sekėjų rinkimo paslaugos vykdymo.

Surinkti sekėjai yra Lietuvos piliečiai, tačiau gali pasitaikyti ir kitataučių, tačiau ilgainiui jie linkę atsekti, dėl to surenkame 110% užsakytos sumos.

Rinkimas vyksta vykdant veiksmus su anketa. Mes automatizuojame kiekvienos dienos veiklą, t.y sekame potencialius sekėjus, bandome apimti kuo didesnę žmonių auditoriją.

Rinkimo eigoje gali pasitaikyti atvėjis, kai tam tikram laikui yra apribojama ‘like’ ar ‘follow’ funkcija.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Visos sutartys tarp Pirkėjo ir Pardavėjo galioja iki visiško įsipareigojimų pagal jas įvykdymo.
Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad praranda teisę naudotis e. parduotuvės paslaugomis.
Jei po taisyklių pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi e. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su nauja taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.
Visi nesutarimai dėl šių taisyklių ir iš jų kylančių įsipareigojimų vykdymo sprendžiami derybų keliu, o nesusitarus derybose – įstatymų nustatyta tvarka.